۴/۲۳/۱۳۸۵

بیومدیکال انفورماتیک

بیومدیکال انفورماتیک تعریفهای مختلفی داره ولی یکی از تعریفهای خوبش اینه:
علم مربوط به فراگیری, نگهداشت, بازیابی و کاربرد دانش علوم زیستی- پزشکی و اطلاعرسانی برای بهبود رسیدگی به بیماران, آموزش پزشکی و تحقیقات علوم مربوط به تندرستی میباشد.
بیومدیکال انفورماتیک یک علم است و نباید فقط بسادگی با بکاربردن فنون اطلاعرسانی در علوم پزشکی اشتباه شود.
این علم خاصیت چند انضباطی* دارد و علوم مختلفی نظیر علوم کامپیوتر, پزشکی, بیولوژی و بهداشت را به هم مربوط میکند. این همکاری بین علوم نتیجه ائی دارد که هیچ کدام از این علوم به تنهائی نمیتوانند به آن نائل شوند.
multidisciplinary *

0 نظرات: