۴/۲۲/۱۳۸۵

پست اول

با امید به خدا این صفحه را شروع میکنم و هدفم این است که به تدریج تکمیلش کنم
میخواهم راجع به مسائلی که بنظرم جالبن بنویسم. از زندگی و از تجربیات و البته از بیومدیکال انفورماتیک

0 نظرات: