۷/۲۹/۱۳۸۶

موضوعات جالب در دیتا ماینینگ

راجع به این مسائل باید مطالعه کنم

Outlier Analysis
Evolution Analysis

0 نظرات: