۲/۱۲/۱۳۸۸

عبور از عرض خیابانالان مدتیست که در مشهد ساکن هستیم. از مشکلات زندگی در اینجا عبور از عرض خیابانه که در بعضی جاها خطر جانی داره. یکی از این محلها قبل از فلکه تلویزیون قدیم به سمت فلکه پارکه. باید از عرض خیابان رد شد و با اونطرف رفت تا بشه به سمت فلکه پارک تاکسی گرفت. در این مدت به این نتیجه رسیدم که یکی از تفریحات راننده ها عبور با سرعت زیاد از کنار کسائیه که از عرض خیابان رد میشن. جالبه که در دور و بر این مسیر هیچ محلی برای عبور عابر پیاده نیست. البته اگر هم بود که فرقی نمیکرد، کسی که احترام به خط عبور عابر پیاده نمیگذاره. فکر کنم راهنمائی و رانندگی مشهد از موفقترین!!!! ادارات مشهد باشه. فقط کافیه به وضعیت رانندگی مردم نگاه کنین تا ببینین اوضاع چطوره. ماشینها وقتی که چراغ قرمزه بدون استثنا روی خط عبور عابر پیاده وا میستن. هنوز هم چراغ سبز نشده شروع به بوق زدن و حرکت کردن میکنن. یه دست ملت هم روی بوقه.

فکر کنم مناسبترین ماشین برای رانندگی در مشهد هم زره پوشه. اگر ارتش بخواد اون نفربرای قدیمیشو اسقاط کنه شاید برم یکیشو برای رانندگی در مشهد بخرم.


blog comments powered by Disqus