۱۰/۱۷/۱۳۸۶

انرژی خورشیدی


این از تکنولوژیهائی هستش که آدم آرزو میکنه که میتونست به قیمت ارزون در اختیار همه قرار بگیره. فکر کنین که هر ساختمونی از این سلولهای خوشیدی داشت که قسمتی از برق اون ساختمون را تامیین میکرد. حتی اگر میشد که روشنائیه راهروها و پلکان ساختمون را تامیین کرد چه صرفه جوئی در مصرف سوختهای فسیلی میشد؟

0 نظرات: