۳/۰۳/۱۳۸۶

تهوع و استفراغ در حین شیمی درمانی

بهترین راه برای جلوگیری از تهوع و استفراغ هنگام شیمی درمانی پیشگیری از ایجاد آنهاست. یعنی پیشگیری بهتر و موثرتر از درمان است
در این متن بطور ساده افراد در معرض خطر و نیز اقداماتی که از جانب پزشک باید انجام بگیرد توضیح داده شده اند

0 نظرات: