۲/۰۳/۱۳۸۶

مرکز تحقیقات بیومدیسین بارسلونا


عجب عکسی داره. کار ندارم سطح کارشون چطوره ولی عجب جائی کار میکنن اینا! همون ساحل دریاش ما رو کشته
مرکز تحقیقات بیومدیسین بارسلونا

0 نظرات: