۵/۲۳/۱۳۸۵

ضریب فی

فی مربع برای اندازه گیری همبستگی بین دو متغیر در یک جدول دو در دو با متغیرهای قیاسی بکار برده میشود
توضیحات بیشتر

0 نظرات: